ஐக்கிய ராச்சியத்தில் உள்ள வட தமிழ்ச் சங்கம், குரோய்டன் தமிழ்ச் சங்கம், மத்திய இங்கிலாந்து தமிழ்ச் சங்கம் மற்றும் மில்டன் கீன்ஸ் தமிழ்ச் சங்கம் இணைந்து வழங்கும் பவா. செல்லத்துரை அவர்களின் ‘வாழ்க்கையே கதைதான்’ நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். நாள்: 27 சூன் 2020 நேரம்: மதியம் 2 மணி (UK). மாலை 6.30 மணி (இந்தியா)

OUR MISSION

To preserve and promote the rich Tamil culture and Tamil language among the expatriate Tamils living in the United Kingdom

FeedBack

Northern Tamil Association actively supports cultural and social integration.

Tamil School Bursary

Northern Tamil Association actively supports cultural and social integration.

Charity

NTA regularly provides charity to needy people. For corono virus pandemic, NTA donated to cancer institute, 10 families through Singer Chinmayi and to lot of need people and groups

Resources

Northern Tamil Association actively supports cultural and social integration.

Newsroom

Northern Tamil Association actively supports cultural and social integration.

Useful Links

Northern Tamil Association actively supports cultural and social integration.